X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

برخی دوستان مطالبی در مورد من نوشته و برایم ارسال کرده اند.

خواهش دارم اگر مطلبی می فرستید که باید به آن توجه کنم اسم خودتان را نیز بنویسید که بدانم طرف نویسنده چه کسی است و چقدر این گفته جای تامل دارد

در ادامه قصۀ کنیز و پادشاه، پادشاه بعد از دیدن ضعف و ناتوانی پزشکان در معالجه کنیز رو به خدا می آورد و این چنین به خدا سخن می گوید:


ای کمینه بخششت ملک جهان                              من چه گویم چون تو می دانی نهان

ای همیشه حاجت ما را پناه                                    بـار دیگـر ما غـلط کـردیـم راه

لیک گفتی گرچه می دانم سرت                              زود هم پیدا کنش بر ظاهرت

چون بر آورد از میان جان خروش                                اندر آمد بحر بخشایش بجوش


به این نکته توجه شود که نویسنده گفته با وجود اینکه خدا راز ما را می داند ولی دعا باید کرد

در جریان مریض شدن دختر کنیز، شاه همه طبیب های ماهر رو جمع کرد و گفت فکری به حال این کنیز بکنید. طبیب ها این چنین به شاه پاسخ گفتند


جمله گفتندش که جانبازی کنیم                               فهم گرد آریم و انبازی کنیم

هر یکی از ما مسیح عالمی است                             هر الم را در کف ما مرهمی است

گر خدا خواهد نگفتند از بطر                                      پس خدا بنمودشان عجز بشر

هر چه کردند از علاج و از دوا                                      گشت رنج افزون و حاجت نارا

از قضا سرکنگبین صفرا فزود                                      روغن بادام خشکی می نمود

از هلیله قبض شد اطلاق رفت                                   آب آتش را مدد شد همچو نفت              

بطر: غرور و تکبر

سرکنگبین: سکنجبین که با کاهو می خورند

هلیله: گیاهی که مصرف دارویی دارد

از هلیله قبض شداطلاق رفت : ظاهرا از هلیله برای درمان یبوست استفاده می شده است ولی در مورد این کنیز اثر وارونه می گذاشت

این نوشته بسیار زیبا است و جا دارد که بسیار تامل شود